Registruodamiesi interneto svetainėje www.wolet.lt  Jūs patikite UAB „Duomenų parkas“ (toliau tekste – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje aprašytoje Politikoje (toliau – Politika) ir Paslaugų pirkimo – pardavimo WOLET domenų bei hosting SaaS platformoje internete taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatytais būdais bei tikslais.

 

Jeigu nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, negalėsime suteikti galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos).

 

Šioje Politikoje rasite visą informaciją, kokius duomenis mes renkame ir tvarkome. Kam juos naudojame. Kiek laiko saugome ir kt.

Ši informacija yra svarbi, ne tik įstatymų leidėjams, todėl prašome atidžiai ją perskaityti.

 

Dar norėtume įspėti, kad tiek Politika, tiek Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

 

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

 

Bendrovė renka ir tvarko šiose Taisyklėse išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Gautas sutikimas su Taisyklėmis ir šioje Politikoje numatytomis sąlygomis;
 • Dėl teisės suteikti paslaugas pagal sutartį;
 • Įstatymų, kurie taikomi Bendrovei, vykdymas.

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome? Kodėl mums jų reikia?

Registracija

Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums žemiau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas ir nepateikus jų, Jūs negalėsite naudotis Paslaugomis. Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

 

Anketiniai duomenys:
Duomenų kategorijos
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo terminas

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis?

Anketinius duomenis mes naudojam:

 • unikalaus profilio sukūrimui, pagal kurį žinome kas jūs ir galime leisti priesijungti prie savo paskyros
 • paslaugų suteikimui pagal Taisyklės ar šioje Privatumo politikoje numatytas sąlygas
 • pagalbos el. priemonėmis ar telefonu suteikimui, kitais bendravimo su jumis kaip
 • paslaugų gavėjo klausimais
 • paslaugų ir su jomis susijusių veiksmų patvirtinimui, pavyzdžiui iškeliant domeną pas kitą registrantą

 

SVARBU. Pateikiami anketiniai duomenys privalo būti tikslūs ir teisingi.

 

Jeigu nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti Paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises.

 

SVARBU. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią dėl to, kad nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

 

Paaiškinimas. Nurodžius neteisingus ar netikslius anketinius duomenis galite netekti nuosavybės teisės į domeną arba gali tekti pakartoti registraciją jau su gerai įvestai duomenimis.

 

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje .

 

Bendrovė veikia pasitikėjimo principais. Priimdami registracijos anketą, mes laikysime, kad įvesti duomenys yra tikslūs, teisingi, o visi sutikimai yra pateikti laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis.

 

SVARBU. Bendrovė neturi galimybės patikrtinti pateikiamų duomenų teisingumo.

1.2. Wolet paskyros administravimas

Mes tvarkome jūsų duomenis tam, kad galėtume administruoti paskyrą.

Paskyros duomenys:
Duomenų kategorijos
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo terminas

 

Jūsų sutikimą naudotis paskyra interneto svetainėje www.wolet.lt mes laikome gautu, kai jūs atliekate Taisyklėse numatytus paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją.

 

1.3. Užsakymo duomenų tvarkymas

Paslaugų užsakymo duomenų tvarkymas

Teikdami Jums Paslaugas ir įvairius privalumus – sudarydami ir vykdydami paslaugų užsakymo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (jei permokėjote), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes kartu su registracijos duomenimis taip pat tvarkome duomenis apie operacijas (toliau – užsakymo duomenys).

 

Paslaugų administravimo tikslu tvarkomi Jūsų užsakymo duomenys:
Duomenų kategorijos
Duomenų tvarkymo pagrindas
Duomenų tvarkymo terminas

Kaip naudojame užsakymo duomenis?

Užsakymų duomenis mes saugome tol kol jūs esate mūsų platformos vartotojas arba 5 metus nuo užsakymo/pratęsimo operacijos atlikimo dienos. Terminui pasibaigus asmeniniai duomenys sunaikinami ir/arba patikimai nuasmeninami.

SVARBU. Duomenys nuasmeninami negrįžtamai. T.y mes juos atsiejame nuo jūsų anketinių duomenų.

 

Paaiškinimas. Sąskaitų istorija apribojama numatytam laikotarpiui, todėl jei bus reikalinga 5 metų ir vienos dienos senumo sąskaita, mes negalėsime jos perduoti per sistemą.

 

1.4. Informacijos teikimas

Išankstines sąskaitas, PVM sąskaitas galite rasti Wolet paskyroje. Taip pat mes jas siunčiame anketiniuose duomenyse nurodytu el. paštu. Informaciją apie paslaugų pratęsimą netraktuojame reklaminiu pranešimu, tai prevencija priemonė korektiškai teikti paslaugas.

 

Pasiūlymų ir informacijos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijos
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo terminas

 

SVARBU. Kontaktinius duomenis galite lengvai pakeisti bet kuriuo metu Wolet paskyroje.

 

Paaiškinimas. Jūs mums suteikiate teisę siųsti įvairius sisteminius pranešimus el.paštu apie paslaugų vykdymą. Taip pat iš anksto suprogamuotus priminimus apie besibaigiančias galioti paslaugas. Likus  trims ir vienai dienai siunčiama SMS žinutė. Laiku neatnaujinus paslaugų jos automatiškai nutraukiamos, o jų atstatymas kainuoja papildomai jei apskritai yra likusi techninė galimybė atstatyti buvusias paslaugas.

 

1.5. Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas

Mes naudosime Jūsų asmens duomenis atsakydami į užklausas, skundus, prašymus ir administruodami Jūsų atsiliepimus (toliau – Užklausa). Tai darome Wolet paskyroje per Pagalbos centro užklausų formą, el.paštu, telefonu.

 

Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimo duomenys:
Duomenų kategorijos
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Duomenų tvarkymo terminas

SVARBU. Patys atsakote už tai ką rašote, prisegate. Mes duomenis naudojame tik tam, kad galėtume tinkamai ir objektyviai išanalizuoti Užklausą, suteikti reikiamą informaciją, išspręsti techninę problemą ar informuoti apie laikotarpį kada ji bus išspręsta.

Paaiškinimas. Jei norėdami parodyti, kad tikrai apmokėjote sąskaitą nufotografuosite ir atsiųsite savo el. bankininkystės  vaizdą ekrane su daugiau informacijos nei mums reikia matyti , mes naudosimės tik ta informacija, kuri mums reikalinga.

 

Užklausos duomenis mes taip pat galime analizuoti siekdami gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į nuomonę bei pasiūlymus.

 

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome duomenis?

Užklausą ir su ja susijusius jūsų duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus. Taip pat dar iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių po Užklausos išsprendimo, tačiau ne trumpiau kaip:

 • Užklausas el. paštu – 12 mėnesių
 • Užklausas per vidinę pagalbos sistemą – 12 mėnesių
 • Skundus – 12 mėnesių
 • Facebook asmenines žinutes – 12 mėnesių

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, mes Jūsų duomenis galime saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes jūsų duomenis sunaikinsime arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai registracijos metu, o užsakymų duomenis – naudodamiesi mūsų Paslaugomis.

Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš jūsų, kai pateikiate mums Užklausą.

 

Paaiškinimas. Jokių nereikalingų (perteklinių) duomenų mes nerenkame nei teisėtais, nei neteisėtais būdais.

 

3. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užsakymų, Užklausų administravimu susijusias paslaugas.

 

SVARBU. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Paaiškinimas. Domenų registravimas vyksta perduodant duomenis vienam ar net keletui domenų registravimo tiekėjų, priklausomai nuo to kokius domenus jūs norite užregistruoti. Tai vyksta saugiai, paprastai su minimaliu žmogaus įsikišimu – automatiškai.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Kai naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip jūs naudojatės interneto svetainėje www.wolet.lt pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas. Plačiau apie tai Slapukų politikoje.

 

4. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

5. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

5.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

 

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

 

5.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

 

Savo duomenų korekcijas galite atlikti interneto svetainės www.wolet.lt paskyroje.

5.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

 

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.

 

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) pateikdami atitinkamai atnaujintą registracijos anketą, keisdami sutikimų nustatymus savo paskyroje arba mobiliojoje aplikacijoje arba susisiekę su mumis šios Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.

 

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname.

 

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Paaiškinimas. Šiuo metu mes neplanuojame siųsti jokių pasiūlymų, dėl to jūsų leidimo neprašome, o jūs jo nesuteikiate. Atsiradus poreikiui informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus.

5.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

 

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

5.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.

 

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi Paslaugomis.

5.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.8. Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

 

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

5.9. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalėsime nustatyti jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą registracijos anketoje nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su registracijos anketoje nurodytais duomenimis arba nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti pateiktą prašymą.

 

Gavę prašymą dėl bet kurios jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti grįžtamąją informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

 

Jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 

Mes atsisakysime tenkinti jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami.

6. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

El.paštu pagalba@wolet.lt

Atsakingo duomenų apsaugos darbuotojo kontaktiniai duomenys:

El. pašto adresas pagalba@wolet.lt

 

Pašto korespondencijos adresas

UAB „Duomenų parkas“ J. Galvydžio g. 3-308, 08236 Vilnius

 

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

UAB „Duomenų parkas“

Įmonės kodas 306764844

Buveinės adresas: J. Galvydžio g. 3-308, 08236 Vilnius

7. Kiek saugūs jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

Bendradarbiaujame su kruopščiai atrinktais partneriais. Mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti jūsų konfidencialumą ir užtikrinti asmeninės informacijos saugumą.

Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

8. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
 • esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

9. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika galioja nuo 2024 m. birželio 26 d. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.